Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage

Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm.

Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de trafikmæssige udfordringer undersøges – som det ikke er sket i den aktuelle VVM- undersøgelse.

Alternativerne skulle selvfølgelig omfatte både mulighederne for at løse udfordringerne ved forbedringer af den kollektive trafik, flytning af godstransport fra veje til skib og skinner og bedre forhold for cyklister uden etablering af nye vejforbindelser og alternativer til at løse udfordringerne med et ekstra tunnelrør og/eller den såkaldte CityRing-løsning.

Med andre ord lad os vurdere alle muligheder inden der træffes beslutning. Et synspunkt det viste sig at vi stod stort set stod helt alene med, kun et enkelt regionsrådsmedlem fra blå blok bakkede op.

Etableringen af Egholmforbindelsen vil i sig selv medføre øget biltrafik og hermed medvirke til at øge CO2 udslippet – hertil kommer det CO2 udslip, som vil ske i forbindelse med etableringen af motorvejen. Denne stigning i CO2 udslippet strider både mod statens og Region Nordjyllands klimapolitik.

Etableringen af Egholmforbindelsen vil medføre at flere borgere i Nordjylland vil blive udsat for støj over den fastansatte grænseværdier; naturområder vil blive ødelagt og dyr og fuglelivs får forringede vilkår; grundvandsressourcer er i risiko for forurening; asbestforekomster forurener hele området; truende forurening med PFAS er ikke undersøgt.

Nu står Nordjylland tilbage med en snæver VVM-undersøgelse. Og en anlægslov med en Egholmforbindelse – hvor de negative effekter taler sit tydelige sprog – et tab for sundheden, miljøet, klimaet – til gengæld kommer der knap målbare gevinster for trafikudviklingen – reduktionerne i rejsetiderne er i bedste fald små for nogle nordjyder, for mange nordjyder vil rejsetiden være status quo og en del nordjyder får længere rejsetid.

Der er rigtig mange gode faglige og saglige grunde til at få en fornyet VVM-proces, som vores forslag gik ud på. Så vi kan få et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Rigtig ærgerligt – og mærkeligt – at ingen andre partier i regionsrådet finder det er nødvendigt.

Susanne Flydtkjær Regionsrådsmedlem (EL)

 

 

 

 

 

 

Lis Jensen, Regionsrådsmedlem (EL)

 

 

 

 

 

 


(Citat): “Regionsrådsformanden afsøgte, om der var opbakning til ændringsforslaget. Enhedslisten (Lis Jensen og Susanne Flydtkjær) og Erik Høgh-Sørensen støttede forslaget.

Lene Linnemann (SF) undlod at stemme. Ændringsforslaget blev dermed ikke blev vedtaget.

Et flertal bestående af det øvrige Regionsråd godkendte indstillingen fra Flertallet i Forretningsudvalget.

Et mindretal beståede af Gitte Lopdrup (B), Enhedslisten (Susanne Flydtkjær og Lis Jensen), Line Linneman (F) samt Erik Høgh-Sørensen kunne ikke godkende indstillingen fra Forretningsudvalgets flertal.

Otto Kjær Larsen, Thomas Hav, Jørgen Hammer Sørensen, Per Larsen og Jørgen Hansen deltog ikke i sagens behandling.” (citat slut)